Sự trùng hợp

Trên đời này có hai sự trùng hợp đẹp nhất :
Một là khi bạn thích người ấy và thật tình cờ, người ấy cũng thích bạn.
Hai là khi bạn đang thất tình, thì trời đổ cơn mưa.

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.